Mental träning för tolkar

När jag, för fyra år sedan, började arbeta som Utvecklingsledare vid Tolkcentralen i Örebro, var mitt första uppdrag att inventera i vad det var tolkarna behövde i fortbildningsväg. Jag träffade tolkarna och samtalade med dem och jag följde också med några av dem ut på uppdrag. Det jag upptäckte förvånade mig en del, för jag hade nog trott att de fortbildningar som behövdes, skulle handla om de språk som tolkarna tolkade mellan. Men så var det inte. Eller jo, delvis såklart. Med det som stod väldigt klart för mig var det faktum att många av tolkarnas brister inte alls gick att finna i deras språkhantering utan istället i deras huvuden. Deras tankar om sig själva i rollen som tolk samt deras tankar kring situationerna de befann sig i ute på fältet, satte många gånger krokben för dem. Tankar om att inte duga, att inte klara, att inte göra nog bra ifrån sig. Tankar om att vissa brukare var jättesvåra att tolka, att vissa sammanhang var finare och lite viktigare än andra. Det blev så tydligt för mig när duktiga tolkar inte klarade vissa uppdrag att det var Mental Träning som skulle bli mitt huvudspår i mitt arbete som utvecklingsledare.

Så det är alltså på det sättet jag har jobbat med tolkarna. Med Mental Träning. Mitt fokus har legat på att medvetandegöra dem om sina egna tankar. Jag har jobbat med att få dem att inse att vad de tänker om sig själva i tolkarbetet och hur de ser på omständigheterna kring uppdrag de utför, har allt att göra med hur de sedan också presterar. Detta har jag gjort genom att föreläsa om Mental Träning och Medvetenhet. Jag har också haft workshops kring detta och sedan även coachande samtal både individuellt samt i grupp.

Vid auktorisationsprov har jag individuellt gett tolken verktyg att hantera sin nervositet samt oro och det har varit mycket uppskattat.

Att arbeta med Mental Träning hjälper inte bara tolkarna att tro på sig själva och därmed också klara av olika tolkuppdrag, utan stöttar också upp när deras tolkningar ska analyseras och utvärderas. Mental Träning ger en stabil och trygg grund att stå på i både det vardagliga tolkarbetet samt i utvecklingsarbetet.

Jag skräddarsyr föreläsningar efter behov och anpassar mig efter just den grupp av tolkar jag möter. Jag har själv varit aktiv tolk sedan 2001 och är därför fullt medveten om vad man som tolk stöter på i sitt vardagsarbete.